Lokalizacje

Większość panoram posiada przypisaną lokalizację geograficzną na potrzeby przyszłego odniesienia. Lokalizacja miejsca wykonania zdjęcia jest ustalona z możliwie największą dokładnością (zależną jednak od kartograficznej dokładności danych Google Maps™). Istnieje jednak szereg wyjątków od tej reguły. Jeśli zdjęcie zostało wykonane w/na prywatnej własności lub z innych przyczyn dokładne położenie nie może być podane, wówczas lokalizacja jest podana nieprecyzyjnie lub wręcz błędnie. W pojedynczych przypadkach nie może być ona podana w ogóle (np. zdjęcie z samolotu).

Barwne znaczniki z liczbami wskazują na zgrupowane lokalizacje panoram dla większego obszaru. Im intensywniejszy kolor, tym większa grupa panoram. Liczba wskazuje ich ilość na danym obszarze. Gdy powiększasz mapę, są wyświetlane coraz bardziej szczegółowo, aż do pojedynczego zdjęcia (biały znacznik, bez liczby).